baanreglement kopie

Baan reglement

Artikel 1 – Openingstijden Tenniscomplex

a.  De banen zijn toegankelijk gedurende het hele jaar, met uitzondering van de hal, waarvoor gedurende het winterseizoen (1 oktober t/m 31maart) het hal/winter reglement van toepassing is.

b.  Als één of meer banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit aangegeven op het baan-reserveringsbord.

c.  Per gezin stelt de vereniging een sleutel beschikbaar tegen betaling van statiegeld. Deze sleutel mag alleen gebruikt worden door de contributiebetalende leden uit dat gezin en leden van verdienste.

Artikel 2 - Verblijf op de banen

a.  Het dragen van tenniskleding op de banen is verplicht.

b.  Het betreden van de banen is uitsluitend toegestaan met schone tennisschoenen.

c.  De toegangshekken tot de banen moeten zoveel mogelijk dicht blijven.

d.  De banen zijn uitsluitend toegankelijk voor spelers en officials.

e.  De leden zorgen zelf voor tennisballen.

f.  Het meenemen van dranken en etenswaren is verboden op tijden dat er barbezetting is. Sportdrank, fruit, lunchpakket of een energiereep vallen niet onder deze regel.

g.  Afval e.d. dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. Tennisattributen mogen niet op de banen, in de hal of in het clubhuis achtergelaten te worden.

Artikel 3 - Onderhoud van de banen en de hal

a.  De gebruikers van de banen, de hal en het complex zorgen zelf voor het primair onderhoud (waaronder het schoon achterlaten).

b.  Eventuele gebreken of defecten aan de banen, de hal of aan/op het complex aanwezige materialen, moet men onmiddellijk melden aan het bestuur.

Artikel 4 - Baangebruik

a.  De banen kunnen door alle leden gebruikt worden.

Na 18.00 uur hebben seniorleden voorrang boven juniorleden op basisschoolleeftijd. Als echter de speeltijd is ingegaan, kunnen jeugdleden niet meer van de baan worden gestuurd.

b.  Het bestuur kan een aanvullende indeling van de banen opstellen. Van zulke aanvullingen wordt op de publicatieborden in het clubhuis mededeling gedaan.

c.  Leden laten niet onnodig licht branden op banen, in de hal en het clubhuis. Degene die als laatste het complex verlaat, heeft de verplichting en de verantwoordelijkheid om alle lichten uit te doen en het
clubhuis en het toegangshek af te sluiten.

Artikel 5 - Baanreservering

a.  Reservering van speeltijd op de banen gebeurt met een geldige pas op het baan- reserveringsbord. Er geldt een speeltijd van 45 minuten.

b.  Geldige passen zijn: de persoonsgebonden KNLTB pas voor LTV Gouwenes leden of een door LTV Gouwenes uitgegeven pas voor winterlidmaatschap, voorlopig lidmaatschap of introductie.

c.  Een pas is alleen geldig in het jaar dat op de pas is vermeld.

d.  Je moet op het complex aanwezig zijn en blijven vanaf het moment van reservering tot de gereserveerde tijd is aangebroken. Reserveringen moeten aansluiten op voorgaande gereserveerde spelperioden.
Indien een spelperiode niet wordt afgemaakt, schuiven volgende reserveringen op. 

e.  Je mag afhangen op de baan die je wilt, ongeacht of er banen al dan niet ongebruikt zijn.

f.  Zodra een spelperiode is ingegaan, mag je de ledenpas niet verplaatsen en de kloktijd niet veranderen. Dit geldt voor een periode van 45 minuten. Indien tussentijds van baan gewisseld wordt, dienen de ledenpassen op de juiste baan van het baanreserveringsbord geplaatst te worden, zonder de kloktijd te wijzigen.

g.  Het is niet toegestaan om de ledenpassen van anderen te verplaatsen.

h.  Indien je zonder af te hangen van een baan gebruik maakt, bijvoorbeeld voor training, competitie of toernooien, dan moet je dit reglement interpreteren alsof je voor die activiteiten normale speeltijd
gereserveerd hebt. Dit betekent ondermeer dat je jouw ledenpas dan niet op een andere baan of andere tijd kan hangen.

i.  De ledenpas moet je na afloop van het spelen van het baanreserveringsbord halen en meenemen. De spelersplank moet je in de daarvoor bestemde kast te plaatsen.

j.  Het recht van enkelspel is alleen van toepassing zolang niet alle banen in gebruik zijn.

k.  Een reeds aangevangen enkelspel kan door anderen niet onderbroken worden ten behoeve van het recht op dubbelspel.

l.  Het bestuur kan de banen voor specifieke doeleinden reserveren, bijvoorbeeld voor lessen, competitie, toernooien, etc.


Artikel 6 – Training  

a. De trainer handelt overeenkomstig het uishoudelijk reglement.

b. De trainer geeft les op baan 3.

c. Alleen leden van onze vereniging kunnen les rijgen op onze banen.

d. In geval van slechte weersomstandigheden bestaatde mogelijkheid om les in de hal te krijgen, echter alleen als rekening ehouden wordt met het volgende:
        a. Er spelen geen andere leden in de hal.
        b. Het is niet toegestaan om vooraf voor de hal afte hangen voor trainingen.
        c. De lessen in de hal dienen gegeven te worden bnnen de regels van baanreservering (artikel 5). De leerling hangt af op het oment dat de les begint.
        d. KNLTB gerelateerde competities en Gouwenes-activiteiten zoals weergegeven op het activiteitenjaaroverzicht of anders door het bestuur bepaald, gaan boven het recht om les te nemen in de hal.

Artikel 7 – Introductie

a. Een introducé mag maximaal 3x uitgenodigd worden. Dit maximum geldt ook bij uitnodiging door verschillende leden. Gedurende het zomerseizoen (vanaf 1 april t/m 30 september) worden op maandag-t/m vrijdagavond vanaf 18.00 uur geen introducés toegelaten.

b. Een introducé heeft op die dag dezelfde speelrechten als ieder senior/juniorlid.

c. Een introducé kan pas tennissen als het introductieformulier is ingevuld en in de daarvoor bestemde bus is gedeponeerd. Het introductiekaartje moet op het baanreserveringsbord geplaatst worden. Na het spelen moet de introducé het kaartje in het daarvoor bestemde bakje terugleggen.

d. Het introductiegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Geroyeerde leden kunnen niet worden geïntroduceerd. Een lid is verantwoordelijk voor zijn/haar introducé en kan bij het niet naleven van bovenstaande punten
worden geschorst.

e. Een introducé kan door een bestuurslid worden geweigerd met opgaaf van redenen.

Artikel 8 – Overige bepalingen

a. Fietsen en bromfietsen moeten geplaatst worden op de daarvoor bij de poort van het complex ingerichte ruimte.

b. Honden zijn op het complex toegestaan, mits aangelijnd. In clubhuis, hal en op de banen zijn honden niet toegestaan.

c. Iedereen is verplicht zich aan dit baanreglement te houden. Bij het niet naleven van dit reglement kan het bestuur passende maatregelen nemen.

Artikel 9 - Slotbepaling

Indien aanvulling of wijziging van de voorschriften betreffende het baangebruik noodzakelijk is, heeft het bestuur het recht om hiervan afzonderlijk mededeling te doen. Dergelijke mutaties worden geacht in
dit reglement te zijn opgenomen nadat fiattering van het bestuur is verkregen en na publicatie in het clubblad, tenzij de eerstkomende algemene ledenvergadering hier niet mee akkoord gaat.

Entree tennispark : over openen en sluiten Overzicht